วิศวกรรมเครื่องกลจัดอบรม up-skill ทางอาชีพ “เพลาขับรถยนต์ เฟืองท้ายรถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า EV Introduction Dana TM4 Introduction

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง เพลาขับรถยนต์ เฟืองท้ายรถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า EV Introduction Dana TM4 Introduction ตามนโยบายการอบรม Professional Skill Training ให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักศึกษาด้านการออกแบบเครื่องจักรกล ด้านวิศวกรรมยานยนต์ ตลอดจนความร่วมมือและการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน โดยมี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม ME-305 อาคารวิศวกรรมเครื่องกล(ME) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.