การพัฒนา Professional Technical Skills สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565

โครงการภายใต้ K-Engineering Extension School (K-EES) ที่สอดคล้องกับแนวทางการ เพิ่ม Professional Technical Skills ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่จัดตามนโนบายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ความเป็นสากลและความหลากหลายด้านการศึกษาของหลักสูตรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ Professional Technical Skills เป็นการเพิ่มความรู้ และทักษะ ที่ส่งเสริมวิชาชีพของนักศึกษา พร้อมกับตอบโจทย์ด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมนักศึกษาที่ได้ทำกิจกรรมที่ทางภาควิชาจัดร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมภายนอก รับ Certificate จากทางบริษัทและจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Undergraduate Academic Affairs, KMITL