รางวัล “Best Paper Award” จาก International Conference on Space Science and Communication (ICONSpace) 2023

นักศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม คว้ารางวัล “Best Paper Award” จาก International Conference on Space Science and Communication (ICONSpace) 2023
.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับรางวัล “Best Paper Award” จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Space Science and Communication” (ICONSpace) 2023 โดย Universiti Kebangsaan Malaysia

  • นายสมกิจ โสพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
  • ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ อาจารย์ที่ปรึกษา