Co-working space 24 ชั่วโมง

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2566 ถึง 10 พ.ย. 2566

พบกันที่ Co-working space ของแต่ละภาควิชา และ Co- working space กลาง