งานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 25 ปี ครั้งที่ 25

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี ครั้งที่ 25 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. เป็นประธานในพิธี

ในปีนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จำนวนทั้งสิ้น 10 ท่านที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี และมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 ท่าน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.687002576797365