เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม EIDTs วิศวลาดกระบัง จัดสัมมนา “ปลุกพลังนักวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ สู่เป้าหมายการขอทุนในระดับชาติและนานาชาติ” เพื่อทราบเเนวทางต่างๆ ในการขอทุนวิจัย, การพัฒนาศักยภาพและต่อยอดงานวิจัย รวมถึง Pathway การเป็นนักวิจัยในระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีกล่าวเปิดสัมมนา
**หัวข้อบรรยFact sheet

 • งานวิจัยในรอบ 4 ปี และทิศทางการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
  โดย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิโล คณบดีคณะวิควกรรมศาสตร์ สจล.
 • ทิศทาง นโยบายและแผน ววน. ของประเทศไทย
  รศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้อำนวยการหน่วยกลยุทร์และพัฒนาติจิทัล,สกสว.
 • How to Top 1%
  โดย ศ.ดร.พงษ์เจตน์ พรหมวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในระดับนานาชาติ
  โดย ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • การสร้าง Career Path สำหรับนักวิจัยตามทิศทางของ ววน.
  โดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  ** เสวนา “การสร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัยระดับ Frontier”
 • รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล, คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน, รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • รศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ผู้อำนวยการหน่วยกลยุทธ์ข้อมูลและดิจิทัล สก.สว.
 • ศ.ดร.พงษ์เจตน์ พรหมวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • รศ.ดร.วิรุฬห์ คำชุม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 • ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา (ผู้ดำเนินรายการ)

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.