ประกาศการแบ่งกลุ่มเรียน “นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566”

สรุปจำนวนนักศึกษา และกลุ่มเรียน สำหรับนักศึกษา รหัส66XXXXXX คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ที่ Link

สามารถเข้าตรวจสอบได้ โดยใช้เมลสถาบันเท่านั้น (รหัสนักศึกษา@kmitl.ac.th) โดยไม่ต้องทำการขออนุมัติเข้าดู