การเทียบโอนหน่วยกิต

👉สำหรับรายวิชาที่เคยศึกษาจากสถาบันอื่น
👉สำหรับรายวิชาที่เคยศึกษาจาก สจล.
ขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิต
1️⃣ ดาวโหลดน์แบบฟอร์ม ผ่านทาง Link

หรือจาก QR CODE ตามรูปด้านล่าง
2️⃣ กรอกใบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต และแบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา
3️⃣ กรอกแบบฟอร์มตารางเทียบรายวิชาจากระบบสำนักทะเบียนและประมวลผล (Scan QR CODE ด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนและรายละเอียด)
4️⃣ ตรวจสอบรายวิชาโดยหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร
5️⃣ นำเอกสารส่งที่งานวิชาการปริญญาตรี (ตึกเอ ชั้น1 ฝั่งซ้ายมือ)
6️⃣ รอดำเนินการส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติ