คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสคว้า 2 รางวัล
🏆รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Best presentation award) และ
🏆รางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best paper award) พร้อมโล่รางวัล
ในผลงาน เรื่อง “การเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตรวจจับความผิดปกติจากเหตุการณ์สาธารณะสำหรับการวางแผนจุดจอดรถพยาบาลฉุกเฉิน”
จากการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 Operations Research Network 2024 (ORNet 2024)
🎖รายชื่อนักศึกษา

  • นางสาว พรกนก แซ่ฉาย นักศึกษาปริญญาโท
    🎖อาจารย์ที่ปรึกษา
  • รศ.ดร.ชุมพล ยวงใย และ
  • ผศ.ดร.รณน เจียรตระกูล