กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อต้อนรับน้องๆทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ AiE Agrino และ ASE เข้าสู่ภาควิชา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดพิธีปฐมนิเทศ และคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรร่วมต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่