ปฐมนิเทศ สำหรับการเข้าเรียน รายวิชา 90642118 Application Software for Business

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามตารางเรียน
กลุ่มที่ 1️⃣
👉เข้าปฐมนิเทศใน วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566
👉ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 12 ชั้น (E-12 :Slope 3) เวลา 9.00 – 12.00 น.
ได้แก่ นักศึกษา
☑️SEC 1 : วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศและ ฟิสิกส์
อุตสาหกรรม (สองปริญญา)
☑️SEC 2 : วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง)
☑️SEC 3 : วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)
☑️SEC 4 : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง)
กลุ่มที่ 2️⃣
👉เข้าปฐมนิเทศใน วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566
👉ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (ร่วมกับรายวิชา Pre activities for enginners)
ได้แก่ นักศึกษา
☑️SEC 5 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
☑️SEC 6 : วิศวกรรมเครื่องกล
☑️SEC 7 : วิศวกรรมอาหาร
☑️SEC 8 : วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ