ปฐมนิเทศ สำหรับการเข้าเรียน รายวิชา 01006028 และ 90642036 Pre activities for engineers ครั้งแรก

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.