ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า #สจล ภาคเรียน1/2566

📌 13 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 66
✅ 22 มิ.ย. 66 ประกาศผลลงทะเบียนล่วงหน้า
💢💢 หมายเหตุ :
1.) การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (เฉพาะระดับปริญญาตรี) ภาคเรียนที่ 1/2566
2.) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 (เฉพาะระดับปริญญาตรี) ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (ยกเว้นปี 1 บางสาขาวิชาที่ต้องลงทะเบียนรายวิชาเลือก ให้นักศึกษาลงทะเบียนในช่วงเพิ่มหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียน 4-21 ก.ค. 66)