📋 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มการสอบกลางภาคการศึกษา

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า
  • หลักฐานการเข้าเรียนในรายวิชาที่ยื่นคำร้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง