📣 การรักษาสถานภาพนักศึกษา

1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาได้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • ลงทะเบียนเรียนครบหน่วยตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังคงค้างงานวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ โครงงานพิเศษ ปัญหาพิเศษ สหกิตศึกษา หรือรายวิชาเรียนในลักษณะเดียวกัน หรือยังไม่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam)
 • นักศึกษาที่ไปฝึกงานหรือแลกเปลี่ยน โดยการแลกเปลี่ยนนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของการศึกษา

2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา โดยมีธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา จำนวน 3,000 บาท

3. ให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา

📣 การรักษาสถานภาพนักศึกษา

1. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาได้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • ลงทะเบียนเรียนครบหน่วยตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังคงค้างงานวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ โครงงานพิเศษ ปัญหาพิเศษ สหกิตศึกษา หรือรายวิชาเรียนในลักษณะเดียวกัน หรือยังไม่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam)
 • นักศึกษาที่ไปฝึกงานหรือแลกเปลี่ยน โดยการแลกเปลี่ยนนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของการศึกษา

2. นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา โดยมีธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา จำนวน 3,000 บาท

3. ให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา

📣 การลาพักการศึกษา

📋 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษาหากได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ถือเป็นการยกเลิกการลงทะเบียนนั้น โดยรายวิชาทั้งหมดจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา

1. ระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาจะไม่ถูกนับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

2. สามารถลาพักการศึกษาได้เป็นภาคการศึกษาหรือทั้งปีการศึกษา

3. นักศึกษาที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด ต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

4. กรณีที่นักศึกษาไม่กลับเข้ามาศึกษาต่อและไม่ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาเพิ่มเติม โดยขาดการติดต่อโดยรวมเกิน 3 ปี จะถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา

5. นักศึกษาที่ลาพักการศึกษามีธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา จำนวน 3,000 บาท

6. ส่งใบคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี หรือช่องทางออนไลน์ โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

 • ใบคำร้องทั่วไป โดยระบุชื่อเรื่อง ขอลาพักการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากผู้ปกครอง
 • บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📣 การลาออก

1. นักศึกษาผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้จะต้องไม่มีหนี้สินกับสถาบันฯ หรือติดค้างการยืมอุปกรณ์ใดๆ จากสถาบันฯ

2. ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการ

📣 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

1. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในในกรณีดังต่อไปนี้

 • เสียชีวิต
 • ลาออก
 • ถูกลงโทษให้ออก หรือสถาบันมีประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากการกระทำผิดข้อบังคับหรือระเบียบของสถาบัน
 • ไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนและไม่ลาพักการศึกษา หรือไม่รักษาสถานภาพนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ทุจริตในการสอบมากกว่า 1 ครั้ง
 • ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าอุดหนุนการศึกษาภายใต้การตกลงร่วมผลิตกับหน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) รวมถึงค่าปรับทั้งหมด และไม่ลาพักการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างภาคทัณฑ์ และได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาถัดไปต่ำกว่า 00
 • นักศึกษาซึ่งได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 00

2. กรณีที่มีความจำเป็น นักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากการลาออก ไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนและไม่ลาพักการศึกษา หรือไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาได้ โดยนักศึกษาต้องลาพักการศึกษาย้อนหลังและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงค่าปรับทั้งหมดให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่พ้นสภาพนักศึกษา ส่งใบคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี หรือช่องทางออนไลน์ โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่