• สำหรับนักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากการลาออก ไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนและไม่ลาพักการศึกษา หรือไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอคืนสภาพนักศึกษา
  • บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • บัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 45 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง