❗กรณีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคการศึกษาแล้ว การเพิ่ม เปลี่ยนรายวิชา หรือเปลี่ยนกลุ่มเรียนเรียนสามารถกระทำได้โดยดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะเพิ่มและเปลี่ยนรายวิชาไม่ได้อีก

การ “ถอนวิชาเรียน” ❓

 • กรณีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคการศึกษาแล้ว จะรายวิชาออกสามารถกระทำได้ โดยดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนสอบปลายภาค 3 สัปดาห์ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถอนรายวิชาไม่ได้อีก
 • หลังจากถอนรายวิชาเรียน นักศึกษาจะต้องมีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

การ “ถอนวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ” ❓

เมื่อพ้นกำหนดการถอนวิชาแล้ว เหตุสุดวิสัยที่สามารถยื่นเรื่องขอถอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่

 • ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจึงไม่อาจมาสอบได้ โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณา
 • อุปสมบทหน้าไฟ โดยต้องมีใบรับรองจากผู้ปกครอง
 • บุพการี ผู้ปกครอง หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเสียชีวิต เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ และนักศึกษาจำเป็นต้องอยู่ช่วยเหลือ โดยต้องแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
 • เหตุจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชาและส่วนงานวิชาการปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์

การย้ายหลักสูตร / สาขาวิชา ❓

 • ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
 • ต้องศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • ได้รับความยินยอมจากประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนงานของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ และหลักสูตรที่ต้องการย้ายเข้าไป
 • ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • เงื่อนไขในการย้ายหลักสูตร เป็นไปตามที่กรรมการแต่ละหลักสูตรกำหนด

📣 คำร้องที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเพิ่มวิชาเรียน และขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
 • ขอถอนรายวิชาเรียนเป็นกรณีพิเศษ
 • ขอย้ายหลักสูตร / สาขาวิชา