• ให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอรักษาสภาพนักศึกษา
  • ทรานสคริปต์หรือใบแสดงผลการเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง