• รายวิชาที่ขอเทียบต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C+ หรือ 50 หรือ เทียบเท่า

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอเทียบโอนหน่วยกิตจากโครงการเรียนล่วงหน้า / ขอเทียบโอนหน่วยกิตจากผลการสอบที่สถาบันจัดสอบ
  • ทรานสคริปต์หรือใบรับรองผลการเรียน ที่แสดงผลการเรียนของวิชาที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  •  ภายในระยะเวลา 45 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี (ในกรณีที่วิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาต่างคณะอาจใช้เวลานานกว่าที่กำหนด)

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง