• ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
  • ในกรณีการศึกษานอกระบบ ชั่วโมงสอนของการศึกษานอกระบบที่ขอเทียบต้องไม่น้อยกว่าของรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอเทียบโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ / ขอเทียบโอนหน่วยกิตจากการศึกษาตามอัธยาศัย
  • แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงสาระสำคัญ ผลลัพธ์การเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงการสอน และวิธีการวัดและประเมินผลของรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน
  • ทรานสคริปต์หรือใบรับรองผลการเรียน ที่แสดงผลการเรียนของวิชาที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 45 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี (ในกรณีที่วิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาต่างคณะอาจใช้เวลานานกว่าที่กำหนด)

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง