• รายวิชาที่ขอเทียบต้องมีสาระสำคัญในรายวิชาสอดคล้องกัน และต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C+ หรือ 50 หรือ เทียบเท่า
  • จำนวนหน่วยกิตและชั่วโมงสอนของรายวิชาที่ขอเทียบต้องไม่น้อยกว่าของรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่น
  • แบบฟอร์มตารางเทียบรายวิชาจากระบบสำนักทะเบียน ที่ผ่านการรับรองวิชาที่ต้องการเทียบโอน จากประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชา (link วิธีการกรอกตารางเทียบวิชาในระบบสำนักทะเบียน)
  • แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา พร้อมเซ็นรับทราบเงื่อนไขการขอเทียบโอนรายวิชา
  • ทรานสคริปต์หรือใบรับรองผลการเรียน ที่แสดงผลการเรียนของวิชาที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 45 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี (ในกรณีที่วิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาต่างคณะอาจใช้เวลานานกว่าที่กำหนด)

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง