เหตุสุดวิสัยที่สามารถยื่นเรื่องขอถอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่

  • ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจึงไม่อาจมาสอบได้ โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณา
  • อุปสมบทหน้าไฟ โดยต้องมีใบรับรองจากผู้ปกครอง
  • บุพการี ผู้ปกครอง หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเสียชีวิต เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ และนักศึกษาจำเป็นต้องอยู่ช่วยเหลือ โดยต้องแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
  • เหตุจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชาและส่วนงานวิชาการปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอถอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
  • สำเนาหน้าตารางสอนของนักศึกษาที่แสดงรายวิชาและวันสอบของรายวิชาที่ต้องการถอน
  • เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองจากผู้ปกครอง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี (ในกรณีที่วิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาต่างคณะอาจใช้เวลานานกว่าที่กำหนด)

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง