• นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น และสถาบันฯ ไม่ได้เปิดสอนรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ สามารถขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษาได้
  • รายวิชาและสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาไปขอลงเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอลงทะเบียนข้ามสถาบัน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชา หรือหัวหน้าภาควิชา
  • แบบฟอร์มเทียบคำอธิบายรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ขอไปศึกษาและคำอธิบายรายวิชาที่ประสงค์จะเทียบโอน
  • ทรานสคริปต์ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 45 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง