• นักศึกษาอาจขอเรียนซ้ำในรายวิชาที่เคยเรียนผ่านมาแล้วได้ โดยได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ใช้ผลการเรียนของรายวิชาที่เรียนซ้ำแทนผลการเรียนเดิม โดยไม่นำหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาเดิมมาคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนซ้ำจะไม่ได้รับพิจารณาเกียรตินิยม
  • ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 00 จะต้องลงเรียนซ้ำในรายวิชาของหลักสูตรที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่า C เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสมให้สามารถจบการศึกษาได้

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้องทั่วไป เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ
  • ทรานสคริปต์ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 3 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง