• นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือนักศึกษาก่อนปีสุดท้ายที่จะต้องไปฝึกสอนในชั้นปีสุดท้าย ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมากกว่า 22 หน่วยกิต เพื่อจะสำเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนมากกว่า 22 หน่วยกิตได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 27 หน่วยกิต

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต โดยระบุรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
  • ทรานสคริปต์ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง