📋 นักศึกษาได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว แต่ได้รับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือทุนการศึกษาใดๆ ที่มีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ทางสถาบันโดยตรง สามารถส่งคำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

📋 เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบคำร้อง เรื่อง ขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • เอกสารแสดงการได้รับทุนการศึกษา
  • สำเนาบัญชีธนาคารของนักศึกษา พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

📋 ขั้นตอนการดำเนินการ

📋 ระยะเวลาการดำเนินการหลังนักศึกษายื่นคำร้อง

  • ภายในระยะเวลา 45 วัน หลังยื่นคำร้องที่งานวิชาการปริญญาตรี

📋 ส่งใบคำร้องทางออนไลน์

📋 ดาวน์โหลดใบคำร้อง