วิศวกรรมเกษตร สจล. คว้ารางวัล 10 รางวัล จากการประชุมวิชาการโครงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัฉริยะ ในโอกาสคว้า 10 รางวัล จากการประชุมวิชาการโครงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลที่ได้รับรางวัลดังนี้
1⭐️ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาหัวคีบติดหุ่นยนต์และระบบตรวจจับผลสตรอว์เบอร์รีสำหรับหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี”
คณะผู้จัดทำ: นายธนภัทร ชัยมัง นายธวัฒน์ บุญตัน นายพงศุภสร ประพันธ์พัฒน์ ผศ.จรัสชัย เย็นพยับ และ ผศ.ดร. จิราพร ศรีภิญโญวณิชย์ จงยิ่งเจริญ
🏆 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

 1. การประกวดโครงงานภาคบรรยาย
 2. การประกวดโครงงานภาคบรรยาย ด้านการนำเสนอ
 3. การประกวดโครงงานภาคบรรยาย ด้านความคิดสร้างสรรค์
  🏆 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
 4. การประกวดโครงงานภาคบรรยาย ด้านการนำไปใช้ประโยชน์

2⭐️ หัวข้อเรื่อง “เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการควบคุมการให้น้ำแบบแม่นยำ”
คณะผู้จัดทำ: นายกายกาญจน์ จันทรวงศ์ไพศาล นายวัชรพล นนทะแสง ผศ.ดร.จิราพร ศรีวิญญณิชย์ จงยิ่งเจริญ และ ศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
🏆ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 1. การประกวดโครงงานภาคนิทัศน์
 2. การประกวดโครงงานภาคนิทัศน์ ด้านความคิดสร้างสรรค์
  🏆ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
 3. การประกวดโครงงานภาคนิทัศน์ ด้านการนำเสนอ

3⭐️หัวข้อเรื่อง “ระบบการให้น้ำอัตโนมัติโดยใช้ค่าการคายระเหยจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ”
คณะผู้จัดทำ: นายจักราวุธ ฉ่ำเพียร นายธนโชติ ทิพยาลัย นายวัชรพรรณ น้อยแก้ว นายวิโรจน์ ตระกาลจันทร์ และ ผศ.ดร.วสุ อุดมเพทายกุล
🏆ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

 1. การประกวดโครงงนภาคนิทัศน์ ด้านการนำเสนอ
  🏆ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
 2. การประกวดโครงงานภาคนิทัศน์
 3. การประกวดโครงงานภาคนิทัศน์ ด้านความคิดสร้างสรรค์

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.