เปิดรับสมัครโครงการ 𝗞𝗠𝗜𝗧𝗟-𝗞𝗜𝗧𝗔𝗞𝗬𝗨𝗦𝗛𝗨 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺

เปิดรับสมัครโครงการ 𝗞𝗠𝗜𝗧𝗟-𝗞𝗜𝗧𝗔𝗞𝗬𝗨𝗦𝗛𝗨 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและทำงานต่อหลังจบการศึกษา ณ เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
𝗞𝗠𝗜𝗧𝗟-𝗞𝗜𝗧𝗔𝗞𝗬𝗨𝗦𝗛𝗨 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 at Kitakyushu of Japan.
🎯Apply now❗️ before February 12, 2024. 📌
หมดเขตส่งเอกสารการสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดรับสมัครโครงการ 𝗞𝗠𝗜𝗧𝗟-𝗞𝗜𝗧𝗔𝗞𝗬𝗨𝗦𝗛𝗨 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและทำงานต่อหลังจบการศึกษา ณ เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
ด้วย Next Generation Industry Promotion Division, Regional Economic Improvement Promotion Department, Industry and Economics Bureau, City of Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องด้าน Digital and Manufacturing เข้าร่วมโครงการฝึกงานในกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ระยะเวลาฝึกงาน ช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567)
 • ได้รับค่าตอบแทน 100,000 – 130,000 เยนต่อเดือนโดยประมาณ
  (ยอดก่อนหักค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
 • บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป–กลับระหว่างประเทศให้บางส่วน (หรือตามแต่ละบริษัทกำหนด)
 • มีการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ให้ระหว่างช่วงฝึกงาน และมีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ทำงานต่อ ณ บริษัทนั้นๆ หลังจบการศึกษา

คุณสมบัตินักศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Digital and Manufacturing
 2. เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในประเทศญี่ปุ่น อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หลังจบการศึกษา
 3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีหรือภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน
 4. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ( ค่าใช้จ่ายสำรองก่อนได้รับค่าตอบแทน)
  5.ยื่นเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ดังนี้
  5.1 กรอกเอกสารใบสมัครออนไลน์ที่ Online Application Form
  https://oia.kmitl.ac.th/form1-outbound-student/
  (แนบไฟล์รูปภาพที่เป็นทางการและคมชัด)
  5.2 สำเนา Official Transcript
  5.3 สำเนา Certificate of Student Status
  5.4 Motivation Letter
  5.5 สำเนา Certificate of English /Japanese Language Proficiency Test

หมดเขตส่งเอกสารการสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่แต่ละบริษัทเป็นผู้กำหนด จะแจ้งห้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทราบก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทนั้น