Clearing House ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 Portfolio และหลักสูตรนานาชาติ

‼️น้องๆ อย่าลืม ‼️ Clearing House นะคะ
ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 Portfolio และหลักสูตรนานาชาติ
ปีการศึกษา 2567
📌ระหว่างวันที่ 6 – 7 ก.พ.67 💙🧡
📲ผ่านระบบ ทปอ. ทาง https://student.mytcas.com/
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
FB: https://www.facebook.com/CUPTmytcas/
ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 1 และหลักสูตรนานาชาติ
ต้องยืนยันสิทธิ์ (CLEARING HOUSE) ผ่านระบบของ
สมาคมที่ประชุมอริการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
https://student.mytcas.com/
ภายในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
อนึ่งผู้ประสงค์ใช้งานระบบจะต้องลงทะเบียนขอเข้าใช้ระบบก่อน
ล่วงหน้าจึงจะสามารถยื่นยันสิทธิ์ได้