𝗞𝗠𝗜𝗧𝗟 𝗛𝗼𝘀𝘁𝘀 𝗗𝘆𝗻𝗮𝗺𝗶𝗰 𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗵𝗼𝘄𝗰𝗮𝘀𝗲𝘀 𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗔𝗣𝗥𝗔 & 𝗧𝗜𝗥𝗧 𝗥𝗼𝗯𝗼𝘁 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻!

ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ APRA & TIRT Robot Competition 2023 ในโอกาสศึกษาดูงาน รวมถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Embracing a week of innovation and collaboration, KMITL welcomed 284 participants from the Taiwan and Hong Kong teams for an immersive workshop tour and spirited participation in the APRA & TIRT Robot Competition, held from December 8-10, 2024.

The workshop tour commenced on December 9 and 12, with the Taiwan Team’s arrival comprising 186 members and 98 members from Hong Kong. They embarked on an enriching journey, exploring four pivotal laboratories at KMITL:
1️⃣ Robotics and AI Engineering Laboratory (HM Building),
2️⃣ Industrial Engineering Laboratory (Department of Industrial Engineering, IE),
3️⃣ Agricultural Engineering Laboratory (Department of Agricultural Engineering, CCA), and
4️⃣ Instrumentation and Control Engineering Laboratory (Department of Instrumentation).
.
🏆 Simultaneously, the Taiwan and Hong Kong teams showcased their engineering prowess at the APRA & TIRT Robot Competition. Amidst their workshop tour, these talented teams demonstrated their innovation and technical finesse, vying for top honors in the competition.
.
The workshop tour was graced by KMITL School of Engineering’s luminaries: Assoc. Prof. Dr. Somyot Kaitwanidvilai, Dean and Prof. Dr. Uma Seeboonruang, Senior Vice Dean, ensured an unforgettable experience for the visiting teams.
.
🎉 Celebrating the spirit of innovation, both events highlighted the collaborative ethos at KMITL, fostering international connections and knowledge exchange.
.
𝑇ℎ𝑒 𝑡𝑒𝑎𝑚𝑠’ 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎𝑏𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑡ℎ𝑟𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑡 𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡. 𝐾𝑀𝐼𝑇𝐿 𝑒𝑎𝑔𝑒𝑟𝑙𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒!

อัลบั้มรูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.