รับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ประกาศ !! คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บันฑิต (ต่อเนื่อง)
แบบรับตรง รอบที่ 2
ปีการศึกษา 2567
หลักสูตรที่เปิดรับ
1️⃣ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)
2️⃣ สาขาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง)
3️⃣ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
4️⃣ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
📌📌สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ – 11 มกราคม 2567
ประกาศรับสมัคร Link
รับสมัครทาง
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/