Student Enterprise จัดอบรมการคิดเชิงออกแบบสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น UX/UI Design

Student Enterprise (ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ) วิศวลาดกระบัง จัดอบรมการคิดเชิงออกแบบสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น UX/UI Design เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน สร้างความแตกต่าง และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้ใช้งาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดการอบรม และการสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ และทำธุรกิจ Start up ของนักศึกษาซึ่งการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้ความสำคัญของการออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน วิเคราะห์การสร้างต้นแบบของผู้ใช้งาน (User Persona) ศึกษาเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้งาน (User Journey) และการสร้างต้นแบบการใช้งานที่แก้ปัญหาและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน (Prototype) โดยนำปัญหาจากประสบการณ์ใช้งานจริงของนักศึกษาชุมชนวิศวฯ ลาดกระบัง มาใช้เป็นกรณีศึกษา และวางแผนการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและการแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานจริง
📣มีปัญหาสำคัญที่น่าสนใจ ได้แก่
📍ปัญหารถสาธารณะภายในสถาบันมีความจำกัดของเวลาและการสื่อสารการให้บริการ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวก
📍ปัญหาโรงอาหารที่นั่งไม่เพียงพอ ทำให้เวลาไม่เพียงพอช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน
📍ปัญหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เกิดการสับสันของผู้รับข่าวสาร
📍ปัญหาการใช้ platform การส่งงานของอาจารย์ที่หลากหลาย เกิดการสับสนของนักศึกษาและผิดพลาดในการส่งงาน
📍ปัญหาการนอนไม่หลับจากความเครียด ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานลดลง
Student Enterprise รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำปัญหามาพัฒนาแก้ไข และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนวิศวฯ ลาดกระบังร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการคิดวิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
📌ติดตามกิจกรรมดีๆ ได้ที่เพจ K-ENG Student Enterprise และ Line: @se_kmitl