ปฐมนิเทศเยาวชนทุนการศึกษา ปี 2566

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี พร้อมด้วยรศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมในพิธีปฐมนิเทศเยาวชนทุนการศึกษา “สานใจไทย สู่ใจใต้” ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศเยาวชนทุนการศึกษา “สานใจไทย สู่ใจใต้” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยมีเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 36 คน ได้แก่ เยาวชนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 12 คน และเยาวชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 22 คน ทุนการศึกษา “สานใจไทยสู่ใจใต้” เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้เยาวชนผู้ผ่านการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิสาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (นาทวี เทพา จะนะ และ สะบ้าย้อย) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเยาวชน ซึ่งได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต ค่าสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาหรืออื่นๆด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว นำไปสู่การพัฒนาสังคมภูมิลำเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น

ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานสื่อสารองค์กร | KMITL Public Relations Division

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.679172720913684