พบกับงานสัปดาห์หนังสือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ McGrawHill และศูนย์หนังสือจุฬา จัดกิจกรรมสัปดาห์หนังสือ K-Engineering Book Exhibition 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงหนังสือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่แต่งโดยอาจารย์ของคณะฯ รวมถึงการเขียนตำรา Textbook จากหลายสำนักพิมพ์ เพื่อให้คณาจารย์และน้องๆนักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปเข้าถึง และใช้ในการเรียนการสอน

ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ลานใต้ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.