วิศวกรและนักประดิษฐ์ “ห้องเรียนวิศวกรรมศาสตร์” คือ “คำตอบ”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.
เปิดโอกาส สำหรับน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรโคเซ็น 5 ปี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิอนุปริญญา)
🎯โดยนักศึกษาโคเซ็นแห่ง สจล. จะได้พัฒนาทักษะด้านทฤษฎี ควบคู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ต่อยอดทำวิจัยหรือสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของตนเอง และเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รับรอง สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้ทันที
⏳เปิดลงทะเบียน Pre- Registration ผ่านทาง QR Code
เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และกำหนดการต่างๆ สนใจแล้วลงทะเบียนได้เล้ยยยย