📣 นักศึกษาสามัญทุกระดับการศึกษาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ (ข้อ 11 และข้อ 13 ตามประกาศ 1-2559)

📌 หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ

ส่วนงานวิชาการ

/ระดับ /สาขาวิชา

หลักสูตรปกติ

(บาท)

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (บาท)

ประกาศ

ฉบับที่-ปีที่

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปกติ

25,000

1-2559

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นานาชาติ

90,000

3-2560

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง

35,000

3-2560

4. วิศวกรรมซอฟต์แวร์

90,000

20-2562

5. วิศวกรรมอุตสาหการควบวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

40,000

43-2565

6. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศควบฟิสิกส์อุตสาหกรรม

40,000

45-2565

7. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ควบเทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด

120,000

19-2562

8. อนุปริญญาคณะวิศวกรรมศาสตร์

90,000

45-2565

9. วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ

37,000

54-2566

10. วิศวกรรมการเงิน

72,000

13-2562

11. วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

150,000

1-2559

12. วิศวกรรมโยธาควบสถาปัตยกรรม

126,000

33-2564

13. รักษาสภาพภาคฤดูร้อน

*ยกเว้นวิชาฝึกงานไม่ต้องจ่าย

3,000

15,000

1-2559

14. สอบ English Exit Exam

220

EEE-3-2565

15. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต

นักศึกษาไทย

นักศึกษาต่างชาติ

27,000

100,000

 

 

53-2566

1-2559

16. วิศวกรรมป้องกันประเทศ

แผน ก 2

แผน ข

40,000

60,000

 

53-2566

17. วิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง

60,000

53-2566

18. รักษาสภาพนักศึกษา

5,500 (ตั้งแต่ 66)

ขั้นบันได

5,500

53-2566

19. วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต

นักศึกษาไทย

นักศึกษาต่างชาติ

32,000

120,000

24-2563

20. วิศวกรรมเครื่องกล

นักศึกษาไทย

นักศึกษาต่างชาติ

 

32,000

120,000

29-2563

21. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

150,000

15-2559

📌 หลักสูตรวิชาโท

วิชาโท นักศึกษา
หลักสูตรปกติ
นักศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศ

ฉบับที่-ปีที่

1. หลักสูตรปกติ

12,000

12,000

33-2564

2. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

72,000

44,000

33-2564

3. การจัดการวิศวกรรม

72,000

44,000

33-2564

4. การเป็นผู้ประกอบการ 72,000 44,000 33-2564