BE Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการวิจัย เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับ
“ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ”