เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดงานสัมมนาโครงการ “การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามรูปแบบ Monozukuri Degree” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน โดยศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโสและประธานการจัดงานกล่าวถึงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการทุน #Monozukuri
📝ทุน monozukuri degree ของหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการสร้างนวัตกรรม ยกระดับหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่มีความสามารถทางด้านวิจัย ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมมากขึ้น มีนักศึกษาได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน 20 คน จาก 5 หลักสูตร ได้แก่

  • วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสหวิทยาการ)
  • วศ.ม. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • วศ.ม. สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ (หลักสูตรสหวิทยาการ)
  • วศ.ม. สาขาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง
  • วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)
    โดยได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมถึง 15 หน่วยงาน”

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.