ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณิช ธนชัยโชคศิริกุล ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

⚙️คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
👍ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณิช ธนชัยโชคศิริกุล
Civil Engineering
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”