รศ.ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์ ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรในการอบรม “Regional workshop on establishing sentinel sites for integrated injury and trauma registry”

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรในการอบรม “Regional workshop on establishing sentinel sites for integrated injury and trauma registry” ซึ่งจัดโดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น (WHO Collaborating Center for injury prevention and safety promotion KhonKaen Hospital) เพื่อพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการระบบการบริการงานด้านอุบัติเหตุ สำหรับแพทย์และพยาบาลประสานงานด้านอุบัติเหตุของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ห้องประชุมหลักเมือง โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น