วิศวรับมอบทุนจาก มูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้ารับมอบทุนจาก มูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและด้านวิชาการ รวมถึงปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ใช้บริการภายในห้องปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานวิจัย