คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมฆ ศรีหล่มสักภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565