คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการเรียนการสอน

เมื่อศุกร์วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 70 คนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักวิจัย แนะนำการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย รู้จักสาขาวิชาต่างๆ ที่วิศวลาดกระบัง เปิดสอนระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติรวมถึงเข้าเยี่ยมชมบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการด้านวิศวกรรมวิศวกรรมออโตเมชัน และ IOT อ้างอิงจาก : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.674697164694573