คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Body for Engineering Education: TABEE) จากสภาวิศวกร ในปีการศึกษา 2565 ถึงปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความยินดีที่หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตในรูปแบบ Outcome based education ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง