วิศวฯ ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย คุณสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการ คุณปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 19 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนนวมินทราขูทิศพายัพ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนฮอดพิทยาคม และโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนให้มีคุณภาพทัดเทียมกับอารยะประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ผู้เข้าร่วมในพิธีลงนาม ดังนี้

 1. รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. ศาสตราจารย์ ดร. อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร่วมลงนามพยาน)
 3. คุณสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ (ร่วมลงนามพยาน)
 4. คุณพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 5. คุณสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 6. คุณมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 7. คุณสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง
 8. คุณธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราขูทิศพายัพ
 9. คุณสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
 10. คุณนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
 11. คุณวัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
 12. คุณลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม
 13. คุณประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
 14. คุณสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ
 15. คุณประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
 16. คุณระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 17. คุณวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม
 18. คุณชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
 19. คุณภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 20. คุณพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง
 21. คุณวินัย บุญชุ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม
 22. คุณทัณฑธร อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.644301081067515