วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งภายในงานมีการจัดบรรยายหัวข้อ Practical AI on preparing a dataset​, Python and AI programming, Basic hardware for AI for real-world application, Practical AI โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ผศ.ดร.กนกนุช ทรงสุวรรณกิจ ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน และ ดร.ศรุชา ยรรยง เป็นวิทยากร ณ โรงแรม Top Land จังหวัดพิษณุโลก

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.642224821275141