วิศวลาดกระบัง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการเขียน Readiness review ตามเกณฑ์ ABET ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม “โครงการเขียน Readiness review ตามเกณฑ์ ABET ครั้งที่ 1” โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ฝึกการประเมิณผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาโดยการวิเคราะห์เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด รวมถึงข้อสอบ เพือนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา Professor of Civil and Environmental Engineering New Jersey Institute of Technology, USA ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจประเมิน (ABET) และ รศ.ดร.วีระ จันทร์คง Associate Professor of Electrical Engineering and Computer Science, Case Western Reserve University, USA ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจประเมิน (ABET) เป็นวิทยากร

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.630802535750703