วิศวฯ จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 1st IRCAS 2023 เพื่อส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยด้านการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (KMITL Engineering Research & Development of Innovation) จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 1 st The Innovation Research Conference of Academic Supporting (IRCAS) เพื่อส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร โดยมี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเปิดการประชุม และ ผศ.ดร.อนรรฆพล แสนทน รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดการประชุม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (HM) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่มา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.589765176521106