วิศวลาดกระบัง จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์ ABET”

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์ ABET” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา (The Association of Thai Professionals in America and Canada : ATPAC) เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร A

ที่มา : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.585416880289269