ขอแสดงความยินดีกับ Assoc.Prof.Dr.Matthew Paul Gleeson

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ Assoc.Prof.Dr.Matthew Paul Gleeson ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SJR (Q1)